logo

 

Craftwurk: een samenvoeging van het Engelse 'craft' en het Friese 'wurk' (werk)

Nest voor Drachten

Stichting Craftwurk maakt zich sterk voor nieuwe ontwikkelingen in bedrijf en maatschappij. Wij willen in de oude machinefabriek Sluis een nest bouwen voor creatieve bedrijven, duurzame, maatschappelijk betrokken ondernemingen en evenementen. Sluis Machinefabrieken was het eerste bedrijf dat zich op de Tussendiepen vestigde en was daarmee de grondlegger voor industrieterrein de Haven in Drachten. Dit icoon en voormalig economische motor voor Drachten verdient een nieuwe bestemming. Drachten en Drachtsters vinden dat ook. Wij willen het gebouw en de omliggende omgeving ontwikkelen en beheren als magneet en kraamkamer voor nieuwe bedrijvigheid. Er wordt gewerkt aan en geëxperimenteerd met ‘het nieuwe werken’; co-operatief, elkaar aanvullend en ondersteunend. Craftwurk en partners trekken nieuwe bedrijven naar het pand door het karakter van het gebouw, als fabriek voor ondernemen, door zichtbaarheid, door mogelijkheden te vergroten en door geïnteresseerden snel en effectief te helpen met contracten en ondersteuning.

Voorzien in behoeften

Voor ons is de opgave om de komende jaren maatschappelijk rendement op de Tussendiepen te realiseren, meer dan een beheersvraagstuk. Maatschappelijk rendement is alleen mogelijk door tijdelijke, inhoudelijk gedreven ontwikkeling. Die ontwikkeling moet voorzien in de behoefte van Drachten, aanvullend zijn op bestaande programma’s en werken vanuit de kracht van de mens en het gebouw.

Structuur als ruggengraat

Door inspiratie gedreven ondernemers willen het pand van voormalig machinefabriek Sluis en het industrieterrein Tussendiepen een nieuwe energie geven. Craftwurk gaat de ruggengraat vormen. Gevestigde en nieuwe ondernemers zijn de motor in de ontwikkeling. Er vindt een transformatie plaats van een lineaire naar een circulaire economie. Deze ruggengraat vormt een gedegen basis voor de transformatie van de Tussendiepen. Het geheel moet veiligheid bieden voor de ontwikkeling van nieuw talent. Ambachten worden op een moderne manier gedeeld en doorgegeven.

Inhoudelijke verbondenheid

We willen verbinden door experimenten, innovatie, kennis, ambacht en ondernemerschap.
Craftwurk ziet zeven inhoudelijke clusters:

•    Gemeenschap
•    Energie
•    Gebouwen
•    Innovatie en ontwikkeling
•    Kennis en onderzoek
•    Maakindustrie
•    Voedsel

Tijdelijke bouw

De inhoudelijke clustering zorgt voor een bijzondere verbondenheid tussen de verschillende gebruikers, initiatiefnemers en de functies van de gebouwen en de omgeving. Die verbondenheid kent een ruimtelijke component en een vertaling naar verschillende bestaande en toekomstige gebouwen. Om het grootst mogelijke maatschappelijk rendement te realiseren is gedurende een aantal jaren een gefaseerde verbouwing en tijdelijke bouw nodig. Onze ambitie omvat het industrieterrein Tussendiepen met de voormalige machinefabriek Sluis als kloppend hart. Als gevolg van de groei van ondernemers en initiatieven zal Craftwurk meerdere locaties in Drachten en omgeving willen ontwikkelen.

Beheer maakt mogelijk

Craftwurk laat zich leiden door een duidelijke visie en werkt op basis van een analyse van actuele maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Beide zijn ook bepalend voor de visie op het beheer. Waar traditioneel beheer sterk gericht was op het beperken, disciplineren en sturen, moet en kan beheer in de eenentwintigste eeuw vooral gericht zijn op het ‘mogelijk maken’.
Concreet gaat het om vier activiteiten:
•    toegankelijk maken van het terrein
•    onderhoud en verduurzamen terrein en bebouwing
•    uitbreiden met tijdelijke bebouwing
•    aantrekken nieuwe initiatieven, gebruikers en investeerders.

Relatie initiatieven - beheerder

Gebruikers hebben behoefte aan vrijheid en verbondenheid. Beide, ook in de vorm van rechten en plichten, legt Craftwurk voor Craftwurk de Fabryk vast in een ‘management’ contract. In aanvulling op het algemene management contract sluiten gebruikers tegelijkertijd een tijdelijke huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst met Craftwurk.

Kaderstelling gemeente

De tijdelijke ontwikkeling van Machinefabriek Sluis kan slechts plaats vinden binnen een heldere kaderstelling, op basis van een logische taakverdeling en in effectieve samenwerking met de gemeente Smallingerland. Op basis daarvan toetst Craftwurk nieuwe gebruikers op harde voorwaarden van de gemeente en beoordeelt hen op ‘zachte’ criteria als toegevoegde waarde voor het gebouw en eventueel de aangrenzende percelen Tussendiepen 8 en het open terrein tussen Sluis en Philips.

Businesscase

Craftwurk werkt op basis van een conservatieve businesscase en een exploitatie periode van tien jaar. Daarbij hanteert Craftwurk per inhoudelijk cluster en type huurder een huurprijs die past bij de waarde van de plaats in het gebouw en het verdienpotentieel van het initiatief. De opbrengsten nemen jaarlijks toe. Hieruit moeten beheer, investeringen en op termijn een deel van de rentelasten  gefinancierd worden. Craftwurk en haar partners delen het zoet en het zuur. Jaarlijks maken we de balans op en verdelen het verlies of de winst. Voor de eerste aanloopkosten reserveren Craftwurk en haar partners.

Logo Craftwurk_DIAP_groot

Makke yn Drachten

Onze voorouders hebben hun zweet en bloed gegeven
voor wie mogen zijn in vrijheid, opgenomen in onze turf
Om die reden willen we graag iets tastbaars maken, wat van ons is
en van de generaties na ons, op de plek waar we trots op zijn

MAKKE YN DRACHTEN

BESTUUR
De heer H.F. Van der Wijk, voorzitter
Mevrouw T.H. Westra, secretaris

BELONINGSBELEID
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

RSIN nr. 857744483

© Copyright 2017 | Stichting Craftwurk.  

CONTACT:  info@craftwurk.nl |  Trea Westra 06 - 517 455 35  |  Rik van der Wijk 06 - 316 945 19